Konspekt  lekcji
Przyroda
SZKOŁA  PODSTAWOWA
KLASA   IV
Autor: Wiesława Sierota
GIMNAZJUM  PUBLICZNE  W ŚCINAWIE

gimpub@poczta.onet.pl

Temat:   Podobieństwa  i  różnice między ludźmi

TREŚĆ PODSTAWY  PROGRAMOWEJ: Wspólne cechy budowy i czynności organizmów
MODUŁ  PROGRAMU: Mój organizm

 

CZAS TRWANIA: 2 x 45 min.
 
 ŚRODKI  DYDAKTYCZNE
-  Podręcznik: Dudek E., Szedzianis E.,  Tryl K. Przyroda 4. Wydawnictwo Edukacyjne WIKING. Wrocław 1999;
-  Ćwiczenie: E., Szedzianis E.,  Tryl K. Przyroda 4. Wydawnictwo Edukacyjne WIKING. Wrocław 1999.
 
 NARZĘDZIA  TECHNOLOGII  INFORMACYJNEJ
-  Arkusz  kalkulacyjny (pakietu Works lub Excel pakietu Office);
-  Edytor tekstu (WordPad, edytor pakietu Works lub Word pakietu Office):
- Edytor grafiki, np. Paint.
 WYPOSAŻENIE  PRACOWNI
- Sala z wyposażeniem zrealizowana w ramach projektu ”Internet dla gmin” lub inna z komputerami kompatybilnymi z IBM PC i wymaganym oprogramowaniem;
- Drukarka podłączona sieciowo, dostępna z każdego stanowiska uczniowskiego.
 
PRZYGOTOWANIE  UCZNIÓW
Uczeń potrafi:
- włączyć komputer,
- uruchomić przygotowany konspekt lekcji widoczny na pulpicie w postaci skrótu,
- posługiwać się edytorem grafiki,
- posługiwać się edytorem tekstu w zakresie wprowadzania, kasowania i poprawiania tekstu,
- wprowadzić dane liczbowe do przygotowanej w arkuszu kalkulacyjnym  tabelki,
- drukować samodzielnie lub z pomocą nauczyciela, dokumenty uzyskane przy użyciu wymienionych aplikacji.
CELE  SZCZEGÓŁOWE  Z  PRZYRODY
Po lekcji uczeń:
- zna i potrafi poprawnie określić cechy, którymi ludzie różnią się od innych organizmów,
- potrafi wymienić cechy budowy, którymi ludzie różnią się od siebie,
- potrafi pracować indywidualnie i zespołowo.

CELE  SZCZEGÓŁOWE  Z TECHNOLOGII  INFORMACYJNEJ

Uczeń w czasie zajęć potrafi:

- wykorzystać w praktyce narzędzia informatyczne: arkusz kalkulacyjny, edytor tekstu i edytor grafiki;
-  wprowadzić dane do przygotowanej tabelki w arkuszu kalkulacyjnym;
- posługiwać się edytorem tekstu w podstawowym zakresie;
- umiejętnie korzystać z edytora grafiki;
- wydrukować efekty swojej pracy z poziomu edytora tekstu, edytora grafiki i arkusza kalkulacyjnego.

DZIAŁANIA

- Uczniowie poznają różne sposoby prezentowania danych.
- Uczniowie wykorzystują informacje, przedstawione w postaci rysunku, tekstu, tabeli lub wykresu.

REALIZACJA  TEMATU

1. Nauczyciel omawia z uczniami temat w oparciu o podręcznik  (temat 30, str. 62, 63) – praca bez komputerów.
2.  Uczniowie pracują pod kontrolą nauczyciela oraz koordynatora technologii informacyjnej w pracowni komputerowej – praca z komputerami.

INFORMACJE  DLA  NAUCZYCIELA  PRZYRODY

   Szkolny koordynator TI, w porozumieniu z nauczycielem przyrody, powinien wcześniej przygotować lekcję, według zaproponowanego konspektu, w taki sposób, by czynności ucznia sprowadzały się do uruchomienia komputera oraz kliknięcia skrótu „Przyroda” widocznego na Pulpicie. Koordynator TI jest obecny w czasie trwania zajęć po to by służyć pomocą i rozwiązywać ewentualne problemy natury technicznej.Uczniowie po uruchomieniu konspektu wykonują ćwiczenia indywidualnie i zespołowo, zgodnie z proponowanym przebiegiem lekcji. Zestaw zadań powstał w oparciu o propozycje autorów podręcznika i ćwiczeń do przyrody,  ale do ich rozwiązania wykorzystuje się narzędzia technologii informacyjnej.  Ważnym elementem tych zajęć jest wydrukowanie dokumentów, będących prezentacją pracy ucznia w czasie lekcji.

 POLECENIE  DLA  UCZNIA 

Uruchom konspekt lekcji widoczny na pulpicie w postaci skrótu „Przyroda”, a następnie kliknij na napis „uczeń”. 

PRZEBIEG ZAJĘĆ

Lp.

nauczyciel

uczniowie

uwagi

1 Omawia z uczniami temat w oparciu o podręcznik  (temat 30, str. 62, 63) Korzystają z podręcznika do przyrody. Praca bez komputerów.

Uczniowie powinni przygotować na lekcję informacje o członkach swojej rodziny, którzy potrafią zwinąć język.

2 Pomaga uczniom wykonać zad. 2 str. 40 w ćwiczeniach. Korzystają z ćwiczeń do przyrody. Używając tuszu do pieczątek, odbijają, w tabelce na str. 40, odciski swoich palców.

PRACA  INDYWIDUALNA

3 Poleca włączyć komputery i uruchomić konspekt lekcji widoczny na pulpicie w postaci skrótu „Przyroda”. Włączają komputery i uruchamiają przygotowany konspekt „Przyroda”, a następnie „uczeń”. Praca z komputerami.
4 Obserwuje pracę uczniów i pomaga im  (jeśli zachodzi taka potrzeba) wpisać dane osobowe Wpisują swoje imię i nazwisko oraz klasę. Praca z edytorem tekstu.
5 Obserwuje pracę uczniów i pomaga im  (jeśli zachodzi taka potrzeba) wykonać zadania 1-3. Wykonują zadania 1-3 zgodnie z poleceniami.
6

Obserwuje pracę uczniów i pomaga im  (jeśli zachodzi taka potrzeba) wykonać zadanie 4.

 

Otwierają przygotowany schemat swojej rodziny i wypełniają wybranym kolorem odpowiednie prostokąty.

Praca z edytorem grafiki Paint.

Wykorzystanie narzędzia „Wypełnianie kolorem”.

Drukowanie.

7 Pomaga uczniom wydrukować schematy. Drukują efekty swojej pracy.

PRACA  ZESPOŁOWA

8 Dzieli uczniów na zespoły i wybiera liderów, którzy będą koordynować pracą zespołów. Czuwa nad całością. Pomaga wydrukować tabelki z danymi i wykresy. Liderzy zespołów we współpracy ze wszystkimi uczniami liczą ilość łuków, pętli i wirów na poszczególnych palcach, a następnie uczniowie, po kliknięciu na „listewki”,  wprowadzają te dane do tabelki, przygotowanej w arkuszu kalkulacyjnym.

Drukują efekty swojej pracy

Praca z arkuszem kalkulacyjnym.

Po wprowadzeniu danych pojawia się wykres.

Wprowadzanie danych do komórek arkusza.

Drukowanie.

9 Podsumowuje ćwiczenie. Odczytują z wykresów, które wzory listewek skórnych występują najczęściej na poszczególnych palcach.

Praca z arkuszem kalkulacyjnym.

Wprowadzanie danych do komórek arkusza.

 Drukowanie.

Odczytywanie danych z tabelki i wykresu.

10 Obserwuje pracę uczniów i pomaga im, jeśli zachodzi taka potrzeba. Po kliknięciu na „wzrost” wpisują do tabeli dane pięciu wybranych  osób. Drukują efekty swojej pracy.
11 Obserwuje pracę uczniów i pomaga im, jeśli zachodzi taka potrzeba. Liderzy zespołów, we współpracy z pozostałymi uczniami, ustalają kolor włosów koleżanek i kolegów, a następnie liczą ilość  osób o danym kolorze. Klikają na „kolor” i uzupełniają tabelkę. Drukują efekty swojej pracy.
12

Czuwa nad przebiegiem pracy uczniów, służy radą i pomocą. Pomaga podczas drukowania. Można zapisać dokument w pliku pod określoną nazwą w wybranym miejscu,  np. na Pulpicie.

Uzupełniają zdania w swoim dokumencie tekstowym i drukują go.

Praca z edytorem tekstu.

Wprowadzanie tekstu i drukowanie dokumentu.

Zapisywanie dokumentu na dysku w wybranym folderze.

13 Podsumowuje lekcję i ocenia uczniów. Kompletują i prezentują efekty swojej pracy. Prezentacja wyników pracy z komputerem.

 

MATERIAŁY  DLA  UCZNIA

uczen   schemat  listewki  wzrost kolor